Политика за поверителност

Обработване на личните данни

Настоящата Политика определя условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от ФИРМАТА, могат да упражняват правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

ФИРМАТА обработва, съхранява и защитава лични данни,събрани при изпълнение на дейността му,прозрачно,законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

Настоящата политика се прилага по отношение на начина, по който ФИРМАТА обработва и съхранява предоставени лични данни по повод сключване на договори за отдаване под наем на помещение за организиране на частни партита и други събития.

Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстват на целите, за които се обработват.

Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

Служителите,които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за поверителност и се запознават с приложимото законодателство.

При необходимост ФИРМАТА, като администратор на лични данни, има право да предоставя на трети лица – партньори получените лични данни, в случай че това е необходимо, по повод договорни задължения, които има към своите клиенти.

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

  • право на достъп
  • право на преносимост на данните
  • право на изтриване
  • право да се иска ограничаване на обработването
  • право на възражение срещу обработването

ФИРМАТА не е задължена да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

  • за спазване на правно задължение на ФИРМАТА, което изисква обработване
  • за установяване, упражняване или защита на правни претенции

Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила, като подадат искане на упражняване на съответното право на следния имейл адрес: eventroom.sofia@gmail.com

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

Лични данни“ означава всяка информация,свързана с идентифицирано физическо лице или физическолице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни,изразяващо се визползване на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

Субект на данни“ означава физическо лице,което може да бъде идентифицирано пряко или непряко,по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване или унищожаване;